Chọn sản phẩm chính cho phản ứng sau: C2H5COOCH3 img1 A + B. A, B là

A.

A. C3H7OH, CH3OH

B.

B. C2H5OH, CH3COOH

C.

C. C3H7OH, HCOOH         

D.

D. C2H5OH, CH3COOH

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án : A     

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...