Cho đường thẳng (d): y = x + m cắt đồ thị (C) :   tại hai điểm phân biệt A, B. Quỹ tích

trung điểm đoạn AB có phương trình nào sau đây?

 

A.

y = 3x, (x ≠ 1)

B.

 (x ≠ 1)

C.

 (x ≠ 1)

D.

y = 1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

y = 3x, (x ≠ 1)

Trung điểm của đoạn AB có toạ độ (x ; y) thoả mãn:Do điều kiện tồn tại hai điểm phân biệt A, B là m ≠ 2 nên phải có điều kiện x ≠ 1. Vậy quỹ tích trung điểm

đoạn AB là đường có phương trình y = 3x với x ≠ 1.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...