Cho đường thẳng (d): y = x + m cắt đồ thị (C) :   tại hai điểm phân biệt A, B. Quỹ tích

trung điểm đoạn AB có phương trình nào sau đây?

 

A.

y = 3x, (x ≠ 1)

B.

 (x ≠ 1)

C.

 (x ≠ 1)

D.

y = 1

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...