α-amino axit X chứa một nhóm -NH2. Cho 10,3 gam X tác dụng với axit HCl (dư), thu được 13,95 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Cl = 35,5).

A.

H2NCH2CH2COOH.

B.

H2NCH2COOH.

C.

CH3CH(NH2)COOH.

D.

CH3CH2CH(NH2)COOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

CH3CH2CH(NH2)COOH.

Hướng dẫn: Sử dụng phương pháp tăng - giảm khối lượng.

α−amino axit X có một nhóm -NH2 nên công thức có dạng: H2NRCOOH.

H2NRCOOH + NaOH  H2NRCOONa + H2O

Từ 1 mol X phản ứng với HCl, tạo muối, làm tăng: 36,5 (g).

Vậy khi khối lượng tăng: 13,95 − 10,3 = 3,65 (g) thì nX = = 0,1 (mol) MX = 103.

Đối chiếu các đáp án → X là CH3CH2CH(NH2)COOH.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...