A.

[1 ; +∞)

B.

[2 ; +∞)

C.

[1 ; +∞) \ {2}

D.

(2 ; +∞)

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...