A.

x = 4 ; y = 1

B.

x = 2 ; y = 3

C.

x = 3 ; y = 2

D.

x = 5 ; y = 9

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...